+32 (0)3 221 15 69

Persbericht valse beschuldiging loodvervuiling

nov 15, 2023 | Nieuws

“We verwerken geen lood en stoten het ook niet uit, maar zijn wel de bron ervan? De beschuldigingen worden telkens absurder…”

Value Trading reageert op zoveelste valselijke beschuldiging omwonenden

 

Omwonenden van Value Trading vallen zonder enig aantoonbaar bewijs voor een zoveelste keer het edelmetaalverwerkend bedrijf aan. In verschillende artikels die afgelopen week zijn verschenen, beweren ze nu weer dat de verhoogde loodwaarden in urinestalen van 94 kinderen in de Diamantwijk veroorzaakt worden door Value Trading. Het bedrijf verwerkt echter geen lood, noch stoot het lood uit. Dat blijkt uit elke emissiemeting die het onafhankelijke SGS elk kwartaal uitvoert. Eerder beweerden de omwonenden dat er in de wijk een verhoogd aantal kankergevallen zijn. Onderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg weerlegde dit. Ook beweerden ze dat de grond zwaar zou verontreinigd zijn door Value Trading. Het daarop volgende bodemonderzoek van OVAM wees uit dat er geen verband kan gelegd worden tussen bodemverontreiniging en de activiteiten van Value Trading. Daarbij bleek zelfs dat het grondstaal met het slechtste resultaat het verst van Value Trading verwijderd lag. “We zijn de heksenjacht en valse beschuldigingen aan ons adres meer dan beu”, aldus Value Trading.

 

“Wat moet een bedrijf nog allemaal doen om zijn onschuld te bewijzen? Objectieve data zijn tegenwoordig blijkbaar ondergeschikt aan geroep van omwonenden. Dit is de zoveelste valselijke beschuldiging van de buurt en alweer een goedkope poging om Value Trading weg te krijgen.”, aldus Value Trading. “Blijkbaar volstaat het vandaag niet meer om je als bedrijf aan de regels te houden en onafhankelijke, objectieve metingen voor te leggen die dat keer op keer staven. Dit is een zeer gevaarlijke situatie voor elke ondernemer. Als mensen beginnen roepen dat een bedrijf weg moet en zonder bewijs verschillende belastende uitspraken doen, dan wordt zo’n verhaal vandaag zonder meer overgenomen in het publieke debat en wordt het grote aantal roepers zelfs gebruikt om een politieke beslissing te motiveren.” Voor dit laatste verwijst Value Trading naar de motivatie van de Raad voor Vergunningenbetwisting, die begrijpt waarom de minister bijzondere aandacht voor het dossier had omwille van de locatie van de exploitatie in een dichtbevolkt gedeelte van de stad en het massaal aantal bezwaren over gevaren van de gezondheid. Massaal klagen zonder een grond van bewijs wordt vandaag dus meegenomen als argument om bedrijfsactiviteiten te kunnen laten stopzetten.

 

De echte feiten op een rij

  • Na de weigering van de verlenging van de omgevingsvergunning door Vlaams minister Zuhal Demir reorganiseerde Value Trading zich volledig. De minister besliste – in tegenstelling tot de positieve adviezen van de administratie en ondanks het feit dat het bedrijf nooit enige regel overtrad of uitstootwaarden overschreed – om deze verlenging niet toe te kennen. Alle vergunningsplichtige activiteiten werden daarop stopgezet onder begeleiding van en in nauwe samenwerking met de bevoegde instanties.
  • De exploitatie van de activiteiten van Value Trading, alsook gelijkaardige activiteiten van andere bedrijven binnen een straal van 300 meter van het bedrijf, is door de Vlaamse overheid al decennia strikt genormeerd om geen enkel gezondheidsrisico voor zowel de medewerkers als omwonenden te veroorzaken. Dat juicht Value Trading alleen maar toe. Het bedrijf beschikt over de veiligste installaties, laat meer dan wettelijk vereist objectieve emissiemetingen door een externe controle-instantie uitvoeren en alle medewerkers worden jaarlijks onderworpen aan een uitgebreide bloedanalyse. Op geen enkel vlak overtrad Value Trading ooit de regels, overschreed het de normen of werden er ziektes vastgesteld bij medewerkers.
  • Value Trading verwerkt enkel edelmetalen. Deze worden continu geanalyseerd door een door de Koninklijke Munt erkend essayeur. Alle emissiemetingen van de onafhankelijke controle-instantie SGS bij Value Trading tonen aan dat er geen risicovolle uitstoot is van gevaarlijke stoffen, noch zware metalen. Value Trading verwerkt geen zware metalen, noch stoot het zware metalen zoals lood uit.
  • Bodemstalen in heel Antwerpen bevatten historische overschrijdingenvan de grenswaarden voor lood, zink en cadmium. Dat werd eerder al bevestigd door OVAM. Zij legden geen verband tussen de verontreiniging en de activiteiten van Value Trading.
  • Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid voerde een uitgebreid onderzoek naar kankergevallen in de Antwerpse stationsbuurt. Het agentschap concludeerde dat er geen verhoogd aantal kankergevallen vast te stellen is in de wijk.
  • Een scriptie van de Universiteit Gent uit 2015 toonde al dat langs spoorwegen verhoogde metaalconcentraties worden vastgesteld. Bij de bodemstalen werd een verhoging van de cadmium-, chroom-, ijzer- en zinkconcentraties vastgesteld (zie scriptiedatabank). Daarnaast zijn er in heel wat oude gebouwen in de Antwerpse binnenstad vandaag nog heel wat loden waterleidingen aanwezig. De VMM stelt dat wie vaak water met lood drinkt, daar ziek van kan worden. Vooral kleine kinderen lopen een risico. Value Trading vraagt zich af waarom daar geen onderzoek naar wordt gedaan (zie Loden leidingen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)) .

Hele diamantsector weg?

Edelmetaalbewerkende bedrijven zijn al decennia een begrip in de diamantwijk en de werking ervan is sterk verweven met andere handelsactiviteiten in de buurt. Er zijn tal van diamantafkokerijen, slijperijen, smeltateliers, goudsmeden en gieterijen in de binnenstad actief, allemaal nauw verwant aan de economisch belangrijke diamantsector in de stad. Een verplichte stopzetting van de activiteiten van Value Trading houdt een risico in voor de hele diamantsector. Het schept een precedent om alle potentieel gelijkaardige activiteiten in de buurt stil te leggen. Dat zou betekenen dat tientallen bedrijven ook de deuren zouden moeten sluiten en honderden mensen hun job kwijtraken. Daarmee verliest de stad Antwerpen ook haar status van diamantstad.

 

Beweren dat Value Trading, en bij uitbreiding alle bedrijven met gelijkaardige activiteiten, jarenlang ongemerkt de bodem verontreinigen, is dus ook het ganse controlesysteem van de verschillende toezichthoudende overheden onderuit halen. Want op geen enkel punt en bij geen enkele controle overtrad Value Trading ooit de wet, laat staan dat bij emissiemetingen de milieunormen werden overschreden of medewerkers ziek werden. Die feiten worden door omwonenden gewoonweg genegeerd en ook in het publieke debat via de media wordt dit systematisch onderbelicht.

 

Het feit dat er voor de zoveelste keer met een beschuldigende vinger wordt gewezen naar Value Trading als oorzaak van vervuiling zonder enig aantoonbaar bewijs, is ontoelaatbaar en wordt als laster en reputatieschade ervaren door het bedrijf.